[REPORT]SUPER SHOW n THAILAND♥

posted on 12 Jul 2008 23:49 by shinz

วันนี้นั่งรถจากอนุสาวรีย์ไปถึงประมานบ่าย-บ่ายสอง

อ่ะโห คนเยอะสุดๆ=A=!

ขอบคุณเพื่อนหุยที่ทำให้เราได้ที่จองแถวหน้าๆ

หน้างานก็มีบูธขาย12+ อยากได้แต่ขวด ไม่อยากได้โรลออน=A=!!

ส่วนบูธของเอสเจ โคดดดแพง=__='+คนโหรงเหรง

เพราะส่วนใหญ่เค้าไปมุงดูโคลเว่อเต้นกัน เล่นอันขนลุกเลยทีเดียว=v=

พอประตูงานเปิดปุ๊ป ข้างหลังนี่ดันมาปั๊ป

ดันเพื่ออออ...คะ? ร้อนค่ะเว้ย

แต่ได้เข้างานปุ๊ป แอร์เย็นTwT!

นั่งรอไปซักพักก็ยืน เพราะเค้าเปิดโฆษณา 12+

กรี๊ดๆ 55 แม้อยู่บ้านจะไม่เคยกรี๊ดก็เต๊อะ=v=

แต่พอโฆษณาต่อมาเป็นยามาฮ่า กอล์ฟไมค์ เอ่อะ...

เสียงกรี๊ดหายทันที=[]=!

แล้วก็ทรูมิวสิค เปค ออฟ ไอซ์

เปิดจนนึกว่ามาคอนเปค ออฟ ไอซ์=_='

ทันใดนั้น โฆษณาก็หยุด แล้วเป็นPV Welcome to SJ world

(ป่ะ)

อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกก หล่อ หล่อ หล่อ!!

(แม้เค้าจะยังไม่ปรากฎตัวออกมา=v=)

พอKnock out ขึ้น แบบ กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด

น่ารัก ตื่นเต้น แท่งไฟข้างหน้าบังหมดเลยพยายามมองจอแทน

แต่ละคนหน้าซุปเปอร์ไบร์ท อ่ะ ดุจโอโม่ หน้าก็เนียน

เคลิ้มๆ เลยค่า

555

ร้องไม่เป็นเราก็พยายามจะร้องตาม

ได้ยืนตรงรถรางนี่แบบว่า

เพลงDancing out อิทึกมายืนต่อหน้าเลยค้า

มาเต้นเด้งเป้า 555 โบกมือๆ

เพลง Marry U

ฮยอคคค หน้านิ่งแอบน่ากลัวนิดหน่อย พอร้องไห้แล้วเราจะร้องไห้ตามTvT

เพลงอื่นๆ จำไม่ได้

ทั้งคยู อ๊ากกก

ด๊องง อ๊ากกก

เจร๊(แต่งแจ๊คสแปโรว์) อ๊ากกกกก 

ป๋าเต้นเซกซี่แบคต่อหน้า!! มายก๊อดดดด

แต่ป๋าชอบไปเดินริมๆ มองไม่ค่อยเห็นเลยคร้าT{}T!

โดนเยเย่สาดน้ำให้ด้วยย=..=

สรุปงานนี้คนที่ชอบทึก มิน เจร๊ ฮยอค ยืนตรงที่เรานี่ซุปเปอร์คุ้ม!

(บัตรยืนSS3)

(แต่เราชอบป๋ากับคังอินไง๊ อ่ะฮื้อออออออT{}T)

ตอนเฮนรี่ออกมา หน้าน้องช่างนวลเนียน=A=!

อยากหยิก เหลือเกิ๊นนน

น้องเฮนยื้มให้ด้วยยอ้ะ>___<!!!

ปล. แผ่นอกด๊องโคดเนียน=.,=!

ปล.2 งานนี้อึนเฮ มาก

ปล.3 วอนฮันก็มีนะ แต่ทำไม!เราเจอแต่ฮันชอลT{}T!

ปล.4 คังอินเริ่มเท่าชินดงจริงๆ=v=

ปล.5 สครีม อิวอนอุ้มป๋ากลางงาน ใครถ่ายได้ ขอรูปด้วยค่า!

ปล.6 PV เยอะ แต่ก็น่ารักมาก ดูเพลิน สองสามชั่วโมงที่ยืนไปนี่อ่ะโห ไม่เหนือ่ยเลยอ่ะฮิ้วว

ปล.7 คังทึก งานนี้คังทึก จริง!

(เดี๋ยวมาอัพคราวหน้าต่อดีกว่า เพ้อๆ)=..=!

Comment

Comment:

Tweet

comment2, çíàêîìñòâî ñ òîëñòóøêàìè, çíàêîìñòâà èðêóòñê ñâåòëàíà, çíàêîìñòâà äëÿ àíãàðñêå, èíòèèì çíàêîìñòâà,

#446 By Bdtfkpdr (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:28

comment3, ðóññêî-àìåðèêàíñêèå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè çà äåíüãè, çíàêîìñòâà ñàìûå êðàñèâûå ëþäè,

#445 By Fvpvbonh (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:17

comment2, çíàêîìñòâà òàãàíðîãà, ñåêñ çåëåíîãðàä èíòèì, çíàêîìñòâà áóéíàêñê,

#444 By Xqtvuhyd (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:05

comment2, çíàêîìñòâà ñ àðìÿíÿìè êðàñíîäàð, ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà èòàëèÿ, òàãèë ñåêñ äåâóøêà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â âûêñå,

#443 By Oejyzupo (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:54

comment2, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè ãîðîäà áàêó, çíàêîìñòâà ìàèë he, çíàêîìñòâî ÿïîíåö, çíàêîìñòâî ñî ùëþõîé,

#442 By Mfauasql (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:20

comment6, çíàêîìñòâà àòûðàó ãóðüåâè, èíòèì çíàêîìñòâà â îäèíöîâî, èíòèì óñëóãè ïåðâîóðàëüñê, çíàêîìñòâà.ñ ïîëíûìè,

#441 By Fhlvaktw (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:09

3Om9Um <a href="http://mflqhvxqyzaj.com/">mflqhvxqyzaj</a>, [url=http://cicbvzccbhqn.com/]cicbvzccbhqn[/url], [link=http://zbrosgirtrdm.com/]zbrosgirtrdm[/link], http://dhipyjhbnsfz.com/

#440 By lexmcr (173.212.206.186) on 2010-07-09 19:01

comment4, çíàêîìñòâà äåâóøêè õîòÿò ñåêñà, çíàêîìñòâà ïîõîòëèâàÿ ñó÷êà, èíäèâèäóàëêè ñàìàðû èíòèì,

#439 By Mgnfyilc (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:58

comment1, îðåíáóðã àíàñòàñèÿ 23 24 çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ñ ñàìàðñêèìè äåâóøêàìè, çíàêîìñòâî â àëüìåòüåâñêå,

#438 By Abfrxsll (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:46

comment4, çíàêîìñòâà â ãîðîäå îðñêå, çíàêîìñòâà òîëñòûõ æåíùèèí, ëèçáèÿíêè â ðÿçàíè çíàêîìñòâà,

#437 By Hxlsccyt (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:35

comment2, ïîðòàë çíàêîìñòâà èíòèì ìèíñê, çíàêîìñòâà â ãîðîäå áóäåííîâñêå, íîâîóðàëüñê èíòèì,

#436 By Ujbtbwbx (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:23

comment1, çíàêîìñòâà â êðîíøòàäòå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà âîëõîâ, êèñëîâîäñê ñåêñ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé èç êðàñíîÿðñêà,

#435 By Szecoeeq (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:12

comment4, îäíîêëàññíèêè çíàêîìñòâà â âîëüñêå, rambler çíàêîìñòâà äîíåöê, ïèêàíòíûå çíàêîìñòâà ïî ðîñòîâñêîé îáëàñòè, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ãëóõîâå óêðàèíà,

#434 By Wgtzkzfu (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:00

comment4, ñåìåéíûå ïàðû çíàêîìñòâà íèæíèé òàãèë èùó ïàðó ì æ, ñåêñ çíàêîìñòâà âûáîðã äåâóøêè, ñåìåéíàÿ ïàðà ïðåäëàãàåò çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â íèæíåì íîâãîðîäå ññ ñåìåéíûìè ïàðàìè,

#433 By Ibyntilx (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:49

comment4, çíàêîìñòâà äåâóøêè òàìáîâ, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ïóøêèíå, ñàéò çíàêîìñòâà âîñêðåñåíñê, çíàêîìñòâî äëÿ âñòðå÷ ôåîäîñèÿ,

#432 By Esfyojnn (93.174.93.154)